Unity Gelişmiş Veri Kaydetme Ve Geri Yükleme Sistemi

ücretsiz unity eğitim serisi

Oyun içinde şifrelemeden kaydedilen veriler yüklenen cihazda rahatlıkla değiştirilebildiğinden oyununuzda güvenlik sorunları oluşabilir. Bu derste PlayerPrefs ve Json ile kayıt yaparken aynı zamanda şifreleme işlemini gerçekleştireceğiz.

Security.cs

using System;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using UnityEngine;

public class Security : MonoBehaviour
  {
    private const int Keysize = 256;

    private const int DerivationIterations = 1000;

    private static string password = "xqpsowlckf";

    static public void SaveString(string key, string value)
    {
      string encryptedValue = Encrypt(value);
      PlayerPrefs.SetString(key, encryptedValue);
    }

    static public string LoadString(string key)
    {
      string decryptedValue = Decrypt(PlayerPrefs.GetString(key));
      return decryptedValue;
    }

    static public void SaveBool(string key, bool value)
    {
      string encryptedValue = Encrypt(value.ToString());
      PlayerPrefs.SetString(key, encryptedValue);
    }

    static public bool LoadBool(string key)
    {
      bool decryptedValue = Convert.ToBoolean(Decrypt(PlayerPrefs.GetString(key)));
      return decryptedValue;
    }

    static public void SaveFloat(string key, float value)
    {
      string encryptedValue = Encrypt(value.ToString());
      PlayerPrefs.SetString(key, encryptedValue);
    }

    static public float LoadFloat(string key)
    {
      float decryptedValue = Convert.ToSingle(Decrypt(PlayerPrefs.GetString(key)));

      return decryptedValue;
    }

    static public void SaveInteger(string key, int value)
    {
      string encryptedValue = Encrypt(value.ToString());
      PlayerPrefs.SetString(key, encryptedValue);
    }

    static public int LoadInteger(string key)
    {
      int decryptedValue = Convert.ToInt32(Decrypt(PlayerPrefs.GetString(key)));
      return decryptedValue;
    }

    static public void SaveJson(T obj, string fileName, string filePath = "")
    {
      if (filePath == "")
        filePath = System.IO.Path.Combine(Application.streamingAssetsPath, fileName);

      string json = JsonUtility.ToJson(obj);

      string encryptedJson = Encrypt(json);

      System.IO.File.WriteAllText(filePath, encryptedJson);
    }

    static public T LoadJson(string fileName, string filePath = "")
    {
      if (filePath == "")
        filePath = System.IO.Path.Combine(Application.streamingAssetsPath, fileName);
      else
        filePath = System.IO.Path.Combine(filePath, fileName);
      T obj = JsonUtility.FromJson(Decrypt(File.ReadAllText(filePath)));

      return obj;
    }

    static private string Encrypt(string plainText, string passPhrase = "")
    {
      if (passPhrase == "")
        passPhrase = password;

      // Salt and IV is randomly generated each time, but is preprended to encrypted cipher text
      // so that the same Salt and IV values can be used when decrypting. 
      var saltStringBytes = Generate256BitsOfRandomEntropy();
      var ivStringBytes = Generate256BitsOfRandomEntropy();
      var plainTextBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(plainText);
      using (var password = new Rfc2898DeriveBytes(passPhrase, saltStringBytes, DerivationIterations))
      {
        var keyBytes = password.GetBytes(Keysize / 8);
        using (var symmetricKey = new RijndaelManaged())
        {
          symmetricKey.BlockSize = 256;
          symmetricKey.Mode = CipherMode.CBC;
          symmetricKey.Padding = PaddingMode.PKCS7;
          using (var encryptor = symmetricKey.CreateEncryptor(keyBytes, ivStringBytes))
          {
            using (var memoryStream = new MemoryStream())
            {
              using (var cryptoStream = new CryptoStream(memoryStream, encryptor, CryptoStreamMode.Write))
              {
                cryptoStream.Write(plainTextBytes, 0, plainTextBytes.Length);
                cryptoStream.FlushFinalBlock();
                // Create the final bytes as a concatenation of the random salt bytes, the random iv bytes and the cipher bytes.
                var cipherTextBytes = saltStringBytes;
                cipherTextBytes = cipherTextBytes.Concat(ivStringBytes).ToArray();
                cipherTextBytes = cipherTextBytes.Concat(memoryStream.ToArray()).ToArray();
                memoryStream.Close();
                cryptoStream.Close();
                return Convert.ToBase64String(cipherTextBytes);
              }
            }
          }
        }
      }
    }

    static private string Decrypt(string cipherText, string passPhrase = "")
    {
      if (passPhrase == "")
        passPhrase = password;

      // Get the complete stream of bytes that represent:
      // [32 bytes of Salt] + [32 bytes of IV] + [n bytes of CipherText]
      var cipherTextBytesWithSaltAndIv = Convert.FromBase64String(cipherText);
      // Get the saltbytes by extracting the first 32 bytes from the supplied cipherText bytes.
      var saltStringBytes = cipherTextBytesWithSaltAndIv.Take(Keysize / 8).ToArray();
      // Get the IV bytes by extracting the next 32 bytes from the supplied cipherText bytes.
      var ivStringBytes = cipherTextBytesWithSaltAndIv.Skip(Keysize / 8).Take(Keysize / 8).ToArray();
      // Get the actual cipher text bytes by removing the first 64 bytes from the cipherText string.
      var cipherTextBytes = cipherTextBytesWithSaltAndIv.Skip((Keysize / 8) * 2).Take(cipherTextBytesWithSaltAndIv.Length - ((Keysize / 8) * 2)).ToArray();

      using (var password = new Rfc2898DeriveBytes(passPhrase, saltStringBytes, DerivationIterations))
      {
        var keyBytes = password.GetBytes(Keysize / 8);
        using (var symmetricKey = new RijndaelManaged())
        {
          symmetricKey.BlockSize = 256;
          symmetricKey.Mode = CipherMode.CBC;
          symmetricKey.Padding = PaddingMode.PKCS7;
          using (var decryptor = symmetricKey.CreateDecryptor(keyBytes, ivStringBytes))
          {
            using (var memoryStream = new MemoryStream(cipherTextBytes))
            {
              using (var cryptoStream = new CryptoStream(memoryStream, decryptor, CryptoStreamMode.Read))
              {
                var plainTextBytes = new byte[cipherTextBytes.Length];
                var decryptedByteCount = cryptoStream.Read(plainTextBytes, 0, plainTextBytes.Length);
                memoryStream.Close();
                cryptoStream.Close();
                return Encoding.UTF8.GetString(plainTextBytes, 0, decryptedByteCount);
              }
            }
          }
        }
      }
    }

    private static byte[] Generate256BitsOfRandomEntropy()
    {
      var randomBytes = new byte[32]; // 32 Bytes will give us 256 bits.
      using (var rngCsp = new RNGCryptoServiceProvider())
      {
        // Fill the array with cryptographically secure random bytes.
        rngCsp.GetBytes(randomBytes);
      }
      return randomBytes;
    }
  }

Deneme.cs

using UnityEngine;
public class Deneme: MonoBehaviour
  {
    [System.Serializable]
    class TryJson
    {
      public string UserName;
      public string Password;
      public int Age;
    }
    
    void Start()
    {

      TryJson jsonClass = new TryJson()
      {
        UserName="Mert",
        Password="qwweerrttyy",
        Age = 15
      };


      Security.SaveJson<TryJson>(jsonClass, "json");

      TryJson received = Security.LoadJson<TryJson>("json");

      Debug.Log("UserName: " + received.UserName + " Password: " + received.Password + " Age: " + received.Age);

      Security.SaveBool("key1", true);
      bool key1 = Security.LoadBool("key1");

      Security.SaveFloat("key2", 0.1f);
      float key2 = Security.LoadFloat("key2");

      Security.SaveString("key3", "mert");
      string key3 = Security.LoadString("key3");

      Security.SaveInteger("key4", 1);
      int key4 = Security.LoadInteger("key4");
    }

  }